субкултурите

като активни субекти на социалната промяна

Ние сме...

ръководител

доц. д-р
Александър
Каракачанов

Магистър по философия (СУ) и по макроикономика (УНСС). Доктор по философия (ИФ–БАН). Научни интереси: социологическите, политологическите и икономическите проблеми на прехода, устойчивото социално и икономическо развитие, философия на историята, методологията на психологията и когнитивната наука, философията на съзнанието.

Координатор

доц. д-р
Нина
Дебрюне

Бакалавър по управление на риска от Каледонския университет (Глазгоу). Магистър по защита на културното наследство (УниБИТ) и по нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности (ЮЗУ), доктор и доцент по културно наследство в УниБИТ. Научни интереси: защитата, управлението, социализацията, оценката и пазарната реализация на културното наследство.

член на екипа

проф. д-р
Жоржета
Назърска

Магистър и доктор по история (СУ), доцент по история на България и професор по културно-историческо наследство (УниБИТ). Занимава се със социокултурна история, политическа история, история на институциите, история на етноконфесионалните общности, история на образованието и културните дружества, история на образованите елити, история на жените и половете.

ПРОФ. Д-Р
МАГДАЛЕНА
ГАРВАНОВА

Бакалавър по психология и магистър по социология (СУ). Доктор в Института по психология – БАН. Има професионален опит в областта на маркетинговите изследвания. Доцент и професор в УниБИТ. Основните ѝ изследователски интереси са свързани с личностната, възрастовата и кроскултурната психология, както и със статистическата обработка на данни.

Д-Р
РОСИЦА
НИКОЛОВА

Бакалавър по информационни фондове на културно-историческото наследство, магистър по защита на културното наследство и доктор по културно-историческо наследство в съвременна информационна среда (УниБИТ). Научните ѝ интереси са насочени към опазването и съхраняването на културното наследство в съвременната епоха. Има богат опит при теренни проучвания с използване на качествени методи.

д-р
Златин
Маринков

Бакалавър по електронна техника (ТУ) и по информационни технологии (УниБИТ), магистър по защита на културното наследство и доктор по културно-историческо наследство в съвременна информационна среда (УниБИТ). Научните му интереси са в областта на защитата на културното наследство, съвременните миграции, националната идентичност и националната сигурност. Има богат опит при теренни проучвания с използване на качествени методи.

докт.
Петя
Иванова

Бакалавър по информационни фондове на културно-историческото наследство и магистър по историческо наследство и културни институции  (УниБИТ). Работи като уредник в РИМ – Видин. Дисертационният ѝ труд е посветен на културното наследство на България в Модерната епоха. Научните ѝ интереси са насочени към историята на образованието и музейното дело. Има опит в издирването и проучването на архивна документация.